دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، تیر 1383