دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، پاییز 1382 
2. محمد بن ابى حذیفه‏

صفحه 25-38

محمد حسین رجبی دوانی


3. بلاط الشهداء

صفحه 39-48

زهرا قنبری؛ منیره شیبانی


9. سفرهاى علمى ابن عساکر در ایران

صفحه 177-196

صلاح الدین منجد؛ محسن جعفری مذهب