ادب جهادى در ایران قرن سیزدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوى دکترى تاریخ ایران اسلامى ـ دانشگاه تهران.

چکیده

نوشتارى که برگردان آن در پى مىآید, در زمره یکى از نخستین پژوهش هایى است که در زمینه موضوع جهادیه در دوره قاجاریه انتشار یافته است. مولف بعد از اشاره اى مختصر به مسإله جهاد در صدر اسلام به جایگاه جهاد در فقه و کلام شیعه در چهار دوره اصلى از تاریخ تشیع; یعنى آل بویه, ایلخانیان, صفویان و موکدا دوره قاجاریان پرداخته است. وى در هر یک از این چهار دوره به دیدگاه یکى از برجسته ترین فقیهان استناد کرده و نظریات آنان در باب جهاد را بررسى کرده است. از همین روى در بخش پایانى مقاله به روابط علما با دولت در دوره فتحعلى شاه پرداخته و با اشاره به مهم ترین مسإله این دوره, یعنى جنگ هاى ایران و روس, به ضرورت صدور فتاوى جهادیه از سوى علما اشاره کرده است. نویسنده براى یک بررسى موردى از این فتاوى, بخش جهادیه کشف الغطإ اثر شیخ جعفر کاشف الغطإ را برگزیده و ضمن توضیح درباره آن, بخشى از متن این اثر را در مقاله خود به زبان انگلیسى برگردانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Literature of Jihad in the 13th Century Iran

نویسندگان [English]

  • Ann Lambton 1
  • Nasrol-lah Salehi 2
چکیده [English]

The text whose translation follows is one of the first investigations on the topic of "Jihadiyah" in the Qajar Period.
writer has discussedب After a brief look at the precept of jihad in early Islam; the ite fiqh and theology in four major periods of shiب the status of jihad in the Shi ah history namely the Bاyid; Il-Khanid; Safavid; and, in particular, the Qajar. For each one of these four periods, he has cited the viewpoint of one of the most prominent faqihs, or jurists, of that time reviewing his paper, the opinions on the issue of jihad. Accordingly, in the concluding part of the اlama, or writer has discussed the relations of the religious Scholars, with the government during the reign of the second Qajar king, Fath Ali Shah; and having in mind the most important issue of the period, the Russo-Iranian Wars, he has referred to the necessity of issuing fatwas (decrees) of jihad against Russia by the اlama.
As a case study, the writer has selected the "Jihadiyah" chapter of "Kashf-ul-Ghitب",a work by shaikh Jfar al- Kashif-ul-Ghit.
While reviewing this particular case, the writer has also translated part of its original Arabic text into English and incorporated it in his article.