دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


3. انگاره‌های اعتقادی شرف‌الدین‌علی یزدی در تاریخ‌نگاری ظفرنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

مسلم سلیمانی یان؛ فرزاد خوش آب


4. تحلیلی بر فضای تاریخی ـ گفتمانی «الرد علی الرافضة» حکیم ترمذی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

یحیی میر حسینی؛ نجف یزدانی؛ فاطمه موسوی