کلیدواژه‌ها = فرق اسلامی
تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع)

دوره 19، شماره 3 - پاییز 97 _ مسلسل 75، آذر 1397، صفحه 149-178

10.22081/hiq.2019.66724

یحیی میر حسینی؛ علی باباخانی


بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی(ع)

دوره 18، شماره 3 - پاییز 96 _ مسلسل 71، فروردین 1397، صفحه 159-194

10.22081/hiq.2018.65467

رمضان محمدی؛ محمدعلی توحیدی نیا


بررسی نقش طرفداران بنی امیه در ترویج نظریه جبر

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، آذر 1393، صفحه 159-191

سید رضا قائمی؛ رسول رضوی