کلیدواژه‌ها = هلاکو
تعداد مقالات: 3
1. خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، زمستان 1387، صفحه 111-130

راضیه صالحی؛ محمد حسن ادریس


2. قومس و اسماعیلیان

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، زمستان 1385، صفحه 119-138

حسن شادپور


3. ابن علقمى و سقوط بغداد

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، زمستان 1384، صفحه 125-150

محمد طاهر یعقوبی