نویسنده = علی اکبر عباسی
تعداد مقالات: 6
1. زبان شناسی اعراب و بومیان خراسان در عهد اموی

دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، زمستان 1389، صفحه 203-225

علی اکبر عباسی


2. الحمرا نمود هنر و معماری بنی نصر

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، زمستان 1387، صفحه 63-82

محمد علی چلونگر؛ علی اکبر عباسی


3. مالک اشتر و اوضاع زمانه

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، تابستان 1385، صفحه 19-45

علی اکبر عباسی


4. ابن قتیبه دینوری

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، بهار 1385، صفحه 165-176

جی لوکنت؛ محمد حسن الهی زاده؛ علی اکبر عباسی


5. ابن ابى‏ الحدید

دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، تابستان 1384، صفحه 197-205

ال . ویکاواگلیرى؛ علی اکبر عباسی


6. ابن اشعث‏

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، بهار 1383، صفحه 167-186

ال. ویکا واگلیرى‏؛ علی اکبر عباسی