نویسنده = محمدرضا بارانی
چرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت

دوره 21، شماره 4 - زمستان99 _ مسلسل 84، اسفند 1399، صفحه 79-112

10.22081/hiq.2021.69711

محمدرضا بارانی؛ یونس غفاری پور


بازخوانی مهدی‌انگاری زیدبن‌علی؛ بسترشناسی و فرایندشناسی

دوره 18، شماره 4 - زمستان 96 مسلسل72، خرداد 1397، صفحه 49-76

10.22081/hiq.2018.65675

محمدرضا بارانی


دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع)

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، خرداد 1396، صفحه 7-32

10.22081/hiq.2017.63455

محمدرضا بارانی؛ زینب میرزایی مهرآبادی