نویسنده = علی رضا روحی
تعداد مقالات: 1
1. بستر شناسی تعامل بنی رستم، در شمال افریقا با امویان اندلس

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، پاییز 1393، صفحه 89-114

علی رضا روحی