نویسنده = مصطفی پیرمرادیان
تعداد مقالات: 5
1. زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌نگاری نزد مسلمانان

دوره 22، بهار1400 _ مسلسل 85، تابستان 1400، صفحه 131-164

وحید سعیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ اصغر منتظرالقائم


2. بررسی مقایسه‌ای روایت‌های متفاوت تاریخ‌نگاران قرن‌های سوم و چهارم هجری از رویدادهای قفقاز در دو قرن نخست هجری

دوره 21، زمستان99 _ مسلسل 84، زمستان 1399، صفحه 113-134

محمدرضا کیوانی؛ فریدون اله یاری؛ مصطفی پیرمرادیان


3. بررسی دیدگاه های تفسیری عبدالجلیل قزوینی در مواجهه با موانع وحدت و هم گرایی در دوران سلجوقی

دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، تابستان 1398، صفحه 173-196

طلعت ده پهلوانی؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


4. بررسی بن مایه های تاریخی نمایش مذهبی در ایران

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، بهار 1393، صفحه 207-228

مصطفی پیرمرادیان؛ سمیه بختیاری


5. زمینه ها و علل پیدایش رویکرد اعتدالی در میان خوارج و برآمدن اباضیان

دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، پاییز 1392، صفحه 175-193

مصطفی پیرمرادیان؛ فرشته بوسعیدی؛ زهرا حسین هاشمی