نویسنده = محمد غفوری
تعداد مقالات: 2
1. کتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»؛ بررسی روش شناختی و اسنادی

دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، پاییز 1388، صفحه 167-204

محمد غفوری


2. تأثیر علمی - فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده های نخستین اسلامی

دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، زمستان 1386، صفحه 123-146

محمد غفوری