نویسنده = سید عبدالکریم حسن پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، بهار 1392، صفحه 83-103

سید عبدالکریم حسن پور