نویسنده = علی احمدی
تعداد مقالات: 2
1. سیره نگاری ابن عقده؛ عرصه تقابل سیره نگاری علوی با عثمانی؛ مطالعه موردی عصر نبوی

دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، تابستان 1398، صفحه 7-46

محمدرضا هدایت پناه؛ علی احمدی


2. تحلیل روایی ـ تاریخیِ پرچم‌داری امیرمؤمنان علی(ع) در غزوات پیامبر اکرم(ص)

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 7-40

کاوس روحی برندق؛ علی احمدی