نویسنده = سیداحمد عقیلی
تعداد مقالات: 2
1. اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها

دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، تابستان 1398، صفحه 203-232

حمید مظفری؛ سیداحمد عقیلی؛ مصطفی پیرمرادیان