نویسنده = صباح خسروی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخی زمینه‌ها و چگونگی شکل‌گیری مبانی فکری شلمغانیه

دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، زمستان 1394، صفحه 139-161

عبدالرفیع رحیمی؛ صباح خسروی‌زاده